Поиск по сайту

Реклама

Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

ДСТУ 4100 - 2002

gerb.jpg

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИЗНАКИ ДОРОЖНІ

Загальнітехнічніумови. Правилазастосування

ДСТУ 4100-2002

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТУКРАЇНИ

2002

РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідним центром безпеки дорожнього руху Міністерства внутрішніх справ України. ВНЕСЕНО Міністерством внутрішніх справ України.
ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 3 червня 2002 р. № 326.
Стандарт повністю відповідає вимогам Конвенції про дорожні знаки і сигнали (Відень, 1968 р.) і Європейської угоди, що доповнює цю Конвенцію (Женева, 1971 р.).
НА ЗАМІНУ ДСТУ 2586-94
РОЗРОБНИКИ: В. Душник; 3. Дерех, канд. техн. наук; В. Кравченко; Ю. Заворицькии; А. Ткаченко.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування
2 Нормативні посилання
3 Групи, назви, зображення, розміри
4 Знаки індивідуального проектування
5 Технічні вимоги
6 Правила приймання
7 Методи контролю
8 Маркування, пакування, транспортування і зберігання
9 Гарантії виробника
10 Правила застосування


ДСТУ 4100-2002

НАЦІОНАЛЬНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ

ЗНАКИ ДОРОЖНІ. Загальні технічні умови. Правила застосування.

ЗНАКИ ДОРОЖНЬІЕ. Общие технические условия. Правила применения.

TRAFIC SIGNS

General Technical conditions.Application

Чинний від 2003-01-01

1 СФЕРАЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на дорожні знаки, призначені для інформування учасників дорожнього руху щодо умов і режимів руху на дорогах і вулицях (далі — дорогах), а також правила їх застосуван­ня на усіх дорогах, що експлуатуються та будуються.
Вимоги цього стандарту є обов'язковими.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2587-94 Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування
ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Ви­моги до експлуатаційного стану
ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения
ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов.
ГОСТ 515-77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия.
ГОСТ 2930-62 Приборы измерительные. Шрифты и знаки
ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесньїх материалов неразборные для грузов до 200 кг. Об­щие технические условия
ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технические условия
ГОСТ 7721-89 Источники света для измерения цвета. Типы. Технические требования. Маркировка
ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия
ГОСТ 10434-82 Соединения контактные злектрические. Классификация. Общие технические тре­бования
ГОСТ 12082-82 Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных кли­матических районов. Категории, условия зксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 17557-88 Колодки клеммные светотехнические. Общие технические требования
ГОСТ 25458-82 Опоры деревянные дорожных знаков. Технические требования
ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия.
Видання офіційне

З ГРУПИ, НАЗВИ, ЗОБРАЖЕННЯ, РОЗМІРИ


3.1 Стандарт встановлює сім груп дорожніх знаків:
1 — попереджувальні;
2 — пріоритету;
3 — заборонні;
4 — наказові;
5 — інформаційно-вказівні;
6 — сервісу;
7 —доповнювальної інформації (таблички до дорожніх знаків).
Групи, назви, номери та зображення дорожніх знаків наведено в таблицях 1—7.
3.2 Номер знака складається з номера групи, порядкового номера знака в групі, порядкового номера різновиду (у разі наявності), розділених між собою крапками.
3.3 Зображення знаків, крім знаків індивідуального проектування 5.24.1, 5.24.2, 5.45 — 5.48, 5.50, 5.56, 5.58.1, 5.59, 5.61.1 — 5.61.3 наведено у додатку А.
3.4 Літери, цифри, розділові знаки повинні бути написані шрифтом, наведеним у додатку Б.
3.5 Збільшення зображення знаків, літер, цифр і т. ін. щодо встановлених цим стандартом розмірів, повинно виконуватись фотографічним методом або за допомогою масштабної сітки.
3.6 Значення параметрів, що наносять на знаки 1.6, 1.7, 3.3, 3.15—3.20, 3.29—3.32, 4.16, 4.17, 5.20.2, 5.27, 5.30, 5.51, 5.53, 5.54, 5.59, 6.1—6.24, 7.1.1—7.2.2, 7.2.5, 7.2.6, 7.4.3—7.4.7, 7.19, 7.20 по¬винні братись з наведених у таблиці 8.
3.7 На знаках 5.16, 5.18, 5.24.1, 5.24.2, 5.25, 5.28, 5.51, 5.52, 5.54—5.57, 5.61.2, 5.61.3, 7.8 зображення (положення) стрілок (основного напрямку руху) повинно відповідати реальному плануванню перехресть, вимогам напрямів або схемі руху.
3.8 Допускається виготовляти знаки 4.1 — 4.6 інших різновидів, ніж встановлено цим стандартом, з конфігурацією стрілок, що відповідає вимогам напряму руху на конкретному перехресті.
3.9 У разі необхідності на знаках 5.57.1, 5.57.2, 7.1.3, 7.1.4 допускається зображати стрілки під кутом 45° до горизонталі.

3.10 На знаку 5.16 повинні зазначатись напрямки руху тільки для двох або трьох смуг, у випадку якщо ці напрямки відрізняються від дозволених напрямків руху (смугами на перехресті), які передбачені Правилами дорожнього руху.
3.11 На знаку 5.19 допускається зображати знаки, що забороняють або дозволяють рух окремих видів транспортних засобів.
На знаку 5.20.2 допускається зображати знак 4.16.
3.12 У нижній частині знаків 5.41 —5.44 повинні зазначати: назву зупинки, номер маршруту, час початку і закінчення руху, інтервали руху, назви суб'єктів, відповідальних за технічний та санітарний стан зупинки. У цьому разі допускається зміщувати і зменшувати біле тло із зображенням символу транспортного засобу вгору на 50 мм, щоб розмістити потрібну інформацію у нижній частині знака.
3.13 У нижній частині знаків сервісу у разі необхідності допускається зазначати відстань до об'єктів, розміщених спереду за ходом руху або на певній відстані від дороги, і час їхньої роботи, за аналогією з табличками 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.4.1—7.4.7, а також іншу інформацію (тип пального, адресу, номер телефону і т. ін.) таким чином, щоб не утруднювати сприймання основної інформації. 

1стр.  2  3  4  5  6  ...   конец<img id="bxid_622323" src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0"/>
<img id="bxid_446208" src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0"/> <img id="bxid_498784" src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0"/> ДСТУ 4100 - 2002 Яндекс.Метрика